Geschlecht: ( Hahn )
Geschlüpft: 08.01.20
Blue & Alaska
Status: ist weg

Geschlecht: ( Hahn )
Geschlüpft: 10.01.20
Blue & Alaska
Status: ist weg

Geschlecht: Hahn
Geschlüpft: 12.01.20
Coco & Kiwi
Status: ist weg

Geschlecht: ( Hahn )
Geschlüpft: 12.01.20
Blue & Alaska
Status: ist weg

Geschlecht: Hahn
Geschlüpft: 14.01.20
Coco & Kiwi
Status: ist weg

Geschlecht: ( Hahn )
Geschlüpft: 14.01.20
Blue & Alaska
Status: ist weg

Geschlecht: ( Henne )
Geschlüpft: 16.01.20
Coco & Kiwi
Status: ist weg

Geschlecht: Henne
Geschlüpft: 18.01.20
Coco & Kiwi
Status: ist weg

Geschlecht.: Henne
Geschlüpft: 18.01.20
Grinch & Bella
Status: bleibt/Zucht

Geschlecht: Henne
Geschlüpft: 21.01.20
Grinch & Bella
Status: bleibt/Zucht

Geschlecht: ( Hahn )
Geschlüpft: 16.02.20
Shrek & Wolke
Status: ist weg

Geschlecht: ( Hahn )
Geschlüpft: 28.03.20
Sonnyboy & Violet
Status: ist weg

Geschlecht: Hahn
Geschlüpft: 03.04.20
Sonnyboy & Violet
Status: ist weg

Geschlecht: ( Hahn )
Geschlüpft: 05.04.20
Shrek & Wolke
Status: ist weg

Geschl.: ( Henne )RB
Geschlüpft: 11.04.20
Jack & Cherie
Status: bleibt/Zucht

Geschl.: ( Henne )RB
Geschlüpft: 12.04.20
Jack & Cherie
Status: ist weg

Geschl.: ( Hahn )RBM
Geschlüpft: 14.04.20
Grinch & Bella
Status: ist weg

Geschl.: ( Hahn )RB
Geschlüpft: 14.04.20
Jack & Cherie
Status: ist weg

Geschl.: Henne RBM
Geschlüpft: 18.04.20
Grinch & Bella
Status: ist weg

Geschlecht: ( Henne )
Geschlüpft: 18.04.20
Simba & Via
Status: ist weg

Geschl.: ( Henne )RBM
Geschlüpft: 19.04.20
Neon & Cipsy
Status: ist weg

Geschl.: Hahn RBM
Geschlüpft: 21.04.20
Grinch & Bella
Status: ist weg

Geschl.: ( Hahn )RB
Geschlüpft: 21.04.20
Jack & Cherie
Status: ist weg

Geschl.: ( Henne )RB
Geschlüpft: 21.04.20
Star & Gala
Status: ist weg

Geschl.: ( Henne )RB
Geschlüpft: 22.04.20
Star & Gala
Status: ist weg

Geschl.: ( Hahn )RBM
Geschlüpft: 23.04.20
Neon & Cipsy
Status: ist weg

Geschl.: Hahn RB
Geschlüpft: 24.04.20
Star & Gala
Status: ist weg

Geschl.: ( Hahn )RBM
Geschlüpft: 25.04.20
Simba & Via
Status: ist weg

Geschl.: ( Henne )RB
Geschlüpft: 27.04.20
Star & Gala
Status: ist weg

Geschl.: ( Henne )RB
Geschlüpft: 28.04.20
Pegasus & Lyra
Status: bleibt/Zucht

Geschl.: ( Henne )RB
Geschlüpft: 29.04.20
Star & Gala
Status: ist weg

Geschl.: ( Henne )RBM
Geschlüpft: 29.04.20
Pegasus & Lyra
Status: ist weg

Geschl.: ( Henne )RB
Geschlüpft: 01.05.20
Pegasus & Lyra
Status: bleibt/Zucht

Geschlecht: Hahn
Geschlüpft: 02.05.20
Pegasus & Lyra
Status: ist weg

Geschl.: ( Hahn )RB
Geschlüpft: 05.05.20
Pegasus & Lyra
Status: bleibt/Zucht

Geschl.: ( Hahn )RBM
Geschlüpft: 02.06.20
Sonnyboy & Viva
Status: ist weg

Geschlecht: ( Hahn )
Geschlüpft: 04.06.20
Sonnyboy & Viva
Status: ist weg

Geschl.: ( Hahn )RBM
Geschlüpft: 06.06.20
Sonnyboy & Viva
Status: ist weg

Geschlecht: Henne
Geschlüpft: 07.06.20
Sonnyboy & Viva
Status: ist weg

Geschl.: ( Hahn )RBM
Geschlüpft: 08.06.20
Sonnyboy & Viva
Status: ist weg

Geschl.: ( Hahn )
Geschlüpft: 09.06.20
Sonnyboy & Viva
Status: ist weg

Geschl.: ( Henne )RBM
Geschlüpft: 10.06.20
Sonnyboy & Viva
Status: ist weg

Geschlecht: Hahn
Geschlüpft: 13.06.20
Sonnyboy & Viva
Status: ist weg

Geschl.: Henne RB
Geschlüpft: 20.06.20
Pegasus & Lyra
Status: ist weg

Geschl.: ( Hahn )RB
Geschlüpft: 21.06.20
Pegasus & Lyra
Status: bleibt/Zucht

Geschlecht: ( Hahn )
Geschlüpft: 23.06.20
Pegasus & Lyra
Status: ist weg

Geschl.: ( Henne )RB
Geschlüpft: 25.06.20
Pegasus & Lyra
Status: bleibt/Zucht

Geschlecht: Hahn
Geschlüpft: 27.06.20
Coco & Kiwi
Status: ist weg

Geschlecht: Hahn RB
Geschlüpft: 28.06.20
Amazon & Wolke
Status: ist weg

Geschlecht: ( Henne )
Geschlüpft: 28.06.20
Pegasus & Lyra
Status: zu haben

Geschlecht: Hahn
Geschlüpft: 01.07.20
Amazon & Wolke
Status: ist weg

Geschlecht: offen
Geschlüpft: 07.07.20
Pascha & Angel
Status: noch offen

Geschlecht: offen
Geschlüpft: 09.07.20
Pascha & Angel
Status: noch offen

Geschlecht: offen
Geschlüpft: 11.07.20
Pascha & Angel
Status: noch offen

Geschlecht: offen
Geschlüpft: 13.07.20
Pascha & Angel
Status: noch offen

Geschlecht: offen
Geschlüpft: 16.07.20
Pascha & Angel
Status: noch offen

Geschlecht: offen
Geschlüpft: 21.07.20
Simba & Via
Status: noch offen

Geschlecht: offen
Geschlüpft: 23.07.20
Simba & Via
Status: noch offen

Geschlecht: offen
Geschlüpft: 25.07.20
Simba & Via
Status: noch offen

Geschlecht: offen
Geschlüpft: 25.07.20
Ringo & Alexa
Status: noch offen

Geschlecht: offen
Geschlüpft: 27.07.20
Ringo & Alexa
Status: noch offen

Geschlecht: offen
Geschlüpft: 29.07.20
Ringo & Alexa
Status: noch offen

Geschlecht: offen
Geschlüpft: 31.07.20
Ringo & Alexa
Status: noch offen

in Zukunft

in Zukunft

in Zukunft

in Zukunft

in Zukunft

in Zukunft

in Zukunft

in Zukunft

in Zukunft

in Zukunft

in Zukunft

in Zukunft

in Zukunft

in Zukunft

in Zukunft

in Zukunft

in Zukunft